top of page

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI I SPRZĘTU LUMIÈRE

"Szacunek dla innych to szacunek dla siebie." - Confucius

Opłata za studio równoznaczna jest z akceptacją poniższego regulaminu w formie umowy:

REGULAMIN/UMOWA O UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem "Lumière" jest firma:
  Małgorzata Szwałek Megan Studio, ul. Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin NIP: 7122108475 w niniejszym Regulaminie określanym jako Udostępniający.

 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Użytkownik.

 3. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.

 4. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem studia fotograficznego „Lumière", sprzętu fotograficznego zwanego dalej „sprzętem”, którego listę stanowi załącznik nr I do niniejszej umowy,

 5. Udostępniający zobowiązuje się oddać do użytkowania Użytkownikowi studio wraz ze sprzętem określonym w załączniku nr 1. w ustalonym wcześniej terminie i na określony z góry czas a Najemca zobowiązuje się do opłacenia kwoty z góry, bądź najpóźniej w dniu udostępnienia przed rozpoczęciem pracy w formie gotówkowej, zgodnie z cennikiem.

 6. Ponadto jeśli Użytkownik dokonujący wcześniejszej rezerwacji studia na określony termin, zobowiązany jest do jednoczesnego uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości minimalnej stawki wynajmu studia przypadającej na dzień, który rezerwuje, wynikającej z cennika.

 7. Oplata rezerwacyjna jest bezzwrotna i zostaje wliczona w opłatę za udostępnienie studia.

 8. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu przed rozpoczęciem użytkowania i oddania go Udostępniającemu w stanie nie gorszym niż otrzymał.

 9. Użytkownik może przybyć do studia nie wcześniej niż 15 min. przed umówioną godziną rozpoczęcia użytkowania

 10. Przekazany Użytkownikowi sprzęt do użytkowania na podstawie niniejszej umowy pozostaje własnością Udostępniającego.

§2

 1. Udostępniający świadczy usługi udostępnienia studia fotograficznego z wyposażeniem studyjnym.

 2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Udostępniającego.

 3. Udostępniający zobowiązuje się udostępnić sprzęt sprawny technicznie. Użytkownik zobowiązany jest aby wszelkie usterki sprzętu niezwłocznie zgłaszać.

 4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać udostępniony sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Użytkownika oraz osób trzecich przebywających w studio podczas udostępnienia (modelki, wizażyści, asystenci, itp.).

 5. Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, Udostępniający może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.

 6. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne. Dekoracje których nie da się przenieść w bezpieczny sposób takie jak rzeźby należy pozostawić na miejscu, w celu uniknięcia zniszczenia mienia.

 7. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Użytkownika lub osoby trzecie przebywające w studio podczas udostępnienia (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według stawek rynkowych (podstawą są zaprezentowane faktury Udostępniającego lub analogiczne ceny rynkowe podobnego sprzętu)  jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.

 8. Udostępniający nie odpowiada za szkody po stronie Użytkownika lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem udostępnionego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

 9. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu, konfetti) Użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia 250 zł brutto za sprzątanie, którego podejmie się Udostępniający po opuszczeniu studia przez Użytkownika.

§3

 1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

 2. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.

 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za udostępniony mu sprzęt oraz studio przez okres od momentu jego przekazania Użytkownikowi do momentu jego zwrotu Udostępniającemu

 4. Udostępniający nie odpowiada za szkody po stronie Użytkownika lub osób z nim współpracujących, lub w jakikolwiek inny sposób związane z wykorzystaniem udostępnionego sprzętu oraz studia, jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach lub przebywających w studio podczas udostępnienia za przyzwoleniem Użytkownika

 5. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić Udostępniającemu wszelkie szkody wyrządzone w czasie użytkowania.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas udostępnienia za przyzwoleniem Użytkownika.

 7. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach udostępnienia powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.

 8. Udostępniający zastrzega sobie możliwość przerwania udostępniania studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

 9. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

 10. Użytkownik, korzystając ze studia Lumière, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w lokalu, sprzętowi, meblom, dekoracjom lub innemu wyposażeniu studia, powstałe w czasie korzystania z lokalu. Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec udostępniającego z tytułu szkód wyrządzonych wskutek korzystania z lokalu. Zgodnie z art. 401 Kodeksu cywilnego.

 11. Udostępniający nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie w Studio, chyba że drogą ustaleń indywidualnych dojdzie do porozumienia z ewentualnym Użytkownikiem.

 12. Udostępniający nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

 13. Ze względu na dobro mieszkańców budynków sąsiadujących z budynkiem w którym znajduje się studio, w przypadku korzystania z oświetlenia błyskowego,  w momencie kiedy za oknem kończy się światło dzienne, Użytkownik lub asystent studia ma obowiązek zasłonięcia okien, aby zminimalizować emisję światła błyskowego.

§4

 1. Opłaty za udostępnienie studia fotograficznego są naliczane wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.

 3. Odwołanie rezerwacji udostępnienia studia oraz sprzętu poniżej 24h przed datą udostępnienia – płatne przez Użytkownika 75% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

 4. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu pomiędzy 48-24h przed datą udostępnienia – płatne przez Użytkownika  50% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

 5. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu pomiędzy 72-48h przed datą udostępnienia – płatne przez Użytkownika  25% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

 6. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Udostępniającego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 78 h przed planowanym dniem udostępnienia. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie tylko jeden raz, koszty kolejnych zmian terminu ustalane będą indywidualnie.

§5

 1. Rezerwacji studia można dokonać:

 2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Udostępniającego drogą mailową.

 3. Płatności można dokonać dokonując przelewu na konto
  mBank: 02 1140 2004 0000 3902 8355 9113
  Blik: 791 303 405

 4. Czas trwania udostępnienia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa udostępnienia)  do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

 5. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Użytkownika, cena nie ulega zmianie.

 6. W przypadku wydłużenia czasu trwania udostępnienia, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie udostępnienia naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg stawek godzinowych lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.

 7. Przedłużenie udostępnienia może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość i Studio nie ma innej rezerwacji w tym czasie.

 8. Usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udostępnienia studio, należy potwierdzić na adres mailowy oraz po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia ze strony Studia, termin jest zarezerwowany. Studio nie musi ponownie potwierdzać rezerwacji tuż przed terminem.

 9. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy udostępnienia studio, wystawienia stosownych dokumentów potwierdzających płatność, ogólnej komunikacji z Użytkownikiem oraz przesyłania okazjonalnych ofert specjalnych.

§6

 1. Użytkownik rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad  zawartych w “Regulaminie Użytkowania Lumière”” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

§7

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 maja 2023 roku.

 2. Udostępniający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

bottom of page